วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง 30221   รายวิชา การออกแบบงานกราฟิก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลำดับ
เนื้อหา
ชิ้นงาน
เวลา/คาบ
หมายเหตุ
1
ทบทวนความรู้เดิม
ชิ้นงานในชั้นเรียน
6

2
การสร้างงานกราฟิก (แนะนำตนเอง)
ชิ้นงานในชั้นเรียน
6
ส่ง 2 ธ.ค. 59
3
การสร้างงานกราฟิก (การ์ดแต่งงาน)
ชิ้นงานในชั้นเรียน
8
ส่ง 26 ธ.ค. 59
4
การสร้างงานกราฟิก (นิทานอีสป)
ชิ้นงานในชั้นเรียน
10
ส่ง 17 ม.ค. 59
5
การสร้างงานกราฟิก (Portfolio)
ชิ้นงานในชั้นเรียน
10
ส่ง 6 ก.พ. 59
รวม
40ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น